Masz pytania napisz do nas biuro@szukamdietetyka.pl

Miejsce na Twoją reklamę

Wyszukiwarka gabinetów

Szukasz dobrego dietetyka w Twojej okolicy? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki ofert gabinetów dietetycznych.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ szukamdietetyka.pl
(dalej „Regulamin”)
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Wskazane pojęcia posiadają nadane im poniżej znaczenia:
a) Usługodawca – AGAWI Witucka Agnieszka z siedzibą w Koninie, ul. Os. Legionów 19/35, nr NIP 665 225 52 26, świadczący usługę prowadzenia Portalu.
b) Portal – strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.szukamdietetyka.pl, prowadzona przez Usługodawcę.
c) Regulamin – pojęcie to odwołuje się do przedmiotowego regulaminu wydanego dnia 23.09.2016 roku wraz z dalszymi zmianami.
d) Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Portalu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), zobowiązana podać wyłącznie prawdziwe i aktualne dane osobowe i aktualizować je w miarę konieczności.
e) Specjalista – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawy obowiązujące w polskim porządku prawnym przyznają zdolność prawną, świadcząca zawodowo usługi dietetyczne, paramedyczne lub nie wymienione powyżej czynności w zakresie innych świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych.
f) Wizytówka Specjalisty – wizytówka Specjalisty na Portalu obsługiwana przez Usługodawcę.
g) Profil Specjalisty – podstrona na Portalu zawierająca zbiór informacji o Specjaliście, przeznaczona dla Specjalistów, gdzie Specjalista za pośrednictwem Usługodawcy wprowadza swoje dane. Zarządzanie kontem następuje przez zgłoszenie żądania drogą mailową na adres zgloszenia@szukamdietetyka.pl do Usługodawcy i za jego pośrednictwem wprowadzane są zmiany.
h)Gabinet – miejsce podane przez Specjalistę, znajdujące się na terenie Polski lub Unii Europejskiej, w którym świadczy on usługi w zakresie zgłoszonym Usługodawcy.
i) Materiały – wszelkie treści, zdjęcia, znaki graficzne, logo, dane firmowe wykorzystane na Portalu, a nie będące Reklamą/Ogłoszeniem, przesłane na Portal przez Użytkownika lub Specjalistę, służące rozwojowi Portalu, merytorycznie związane z treściami publikowanymi na Portalu.
j) Ogłoszeniodawca –  wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej polskim prawem, który za pomocą Portalu w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu reklamować będzie swoje produkty lub usługi. Ogłoszeniodawca powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe i aktualizować je w miarę konieczności. Portal może żądać udokumentowania przez Ogłoszeniodawcę podawanych przez niego danych.
k) Polityka Prywatności – dokument określający zasady ochrony prywatności Użytkowników oraz Specjalistów, dostępna na Portalu w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.
l) Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Specjalistą, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Portalu.
m) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, która polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika lub Specjalisty bez jednoczesnej obecności stron.
n) Administrator – to Usługodawca lub podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania Portalem, Profilem oraz Wizytówką Specjalisty, w tym do umieszczenia materiałów przekazanych przez Specjalistę lub Użytkownika.
2. Rozpoczęcie korzystania z Portalu oznacza akceptację regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.
 
§ 2. Zakres przedmiotowy Regulaminu
 
Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Portalu, a w szczególności:
a) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,
c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy,
d) prawa i obowiązki Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz odpowiedzialność za ich naruszenie,
e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
f) tryb postępowania reklamacyjnego,
g) odpowiedzialność Usługodawcy.
 
§ 3. Zakres świadczonych Usług i odpłatność
 
1. Usługodawca w ramach świadczenia usług na Portalu umożliwia:
a) zakładanie zweryfikowanym Specjalistom lub Użytkownikom Profilu lub Wizytówki, a także podawanie i korygowanie swoich danych i informacji o sobie,
b) publikację opinii o Specjalistach oraz Gabinetach, otrzymywanych od Użytkowników,
c) publikację historii Użytkowników na wskazanym przez Użytkownika bądź Specjalistę Profilu lub Wizytówce, po weryfikacji i akceptacji przez Usługodawcę,
d) publikację artykułów naukowych po ich akceptacji przez Usługodawcę,
e) zapoznawanie się Specjalistów z treścią umieszczonych przez Użytkowników komentarzy dotyczących w/w,
f) Specjalistom posiadającym na Portalu własny Profil lub Wizytówkę  w pakiecie STANDARD lub VIP  zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi od Ekspertów współpracujących z Portalem,
g) Użytkownikom i Specjalistom korzystanie z Wyszukiwarki Gabinetów Dietetycznych w wersji podstawowej lub zaawansowanej zamieszczonej na Portalu, według ustalonych przez Usługodawcę kryteriów,
h) umieszczanie informacji o szkoleniach, konferencjach, warsztatach edukacyjnych, itp. według indywidualnej wyceny,
i) umieszczanie informacji o promowanych lub wyróżnionych Gabinetach według cennika umieszczonego na Portalu,
j) umieszczanie reklam, ofert według cennika umieszczonego na Portalu lub indywidualnej wyceny.
2. Usługodawca świadczy Usługi za pomocą Strony odpłatnie, zgodnie z Cennikiem opłat dostępnym na Portalu w zakładce PAKIETY lub według indywidualnej oferty.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozpoczęcia pobierania opłat za świadczenie Usług innych niż wymienione w § 3. p 2. po wcześniejszym mailowym lub pisemnym powiadomieniu, jak i do odstąpienia od pobierania w/w opłat.
4. O zamiarze pobrania w/w dodatkowych opłat Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Specjalistę z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku Specjalisty – brak odpowiedzi na informację będzie poczytany jako zgoda na pobranie opłaty. Informacja o niewyrażeniu zgody będzie jednoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usługi.
5. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem brak odpowiedzi na informację będzie poczytany jako rezygnacja z Usługi. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o powyższych zmianach.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji oraz modyfikacji usług, narzędzi Portalu, a także do usunięcia danych zgromadzonych w bazie, a także do zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi oraz Specjaliście nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Usługodawcy.
7. Publikacja wszelkich treści, w tym reklam, uzależniona jest od decyzji Usługodawcy, który zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek w materiałach przesyłanych przez Użytkownika i przeznaczonych do publikowania na Portalu.
 
§ 4. Warunki świadczenia Usług
 
1. W celu prawidłowego świadczenia Usług sprzęt komputerowy i mobilny Użytkownika, Specjalisty musi spełniać następujące wymagania techniczne:
a) posiadać dostęp do sieci Internet,
b) posiadać zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera. Zaleca się, żeby przeglądarka była zaktualizowana do najnowszej wersji.
2. Użytkownik lub Specjalista, który dostarczył informację o swojej działalności, opis i dane, które zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez Usługodawcę, może za pomocą Usługodawcy lub Administratora Portalu:
a) dodawać i poprawiać informacje o swoim Gabinecie,
b) dodawać komentarze do innych treści zamieszczonych na Portalu – jeśli Usługodawca udostępnia taką funkcję.
c) zgłaszać nadużycia na Portalu.
3. Użytkownik w celu korzystania z dodatkowych funkcji Portalu, w tym m.in. porad Ekspertów, dodawania artykułów, porad, powinien zalogować się po uprzednim założeniu Profilu. Zalogowanie następuje poprzez wpisanie w okienku LOGOWANIE umieszczonego na Portalu: swojego Imienia i Nazwiska, adresu email oraz hasła. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika w Portalu.
4. Usługodawca informuje, że dla odpowiedniego korzystania z Portalu w niektórych wypadkach konieczne jest włączenie obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
5. W przypadku pojawienia się problemów z korzystaniem z Portalu można kontaktować się z Administratorem Portalu pod adresem mailowym: biuro@szukamdietetyka.pl.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu i skutki korzystania z Portalu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Portalu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w działaniu Portalu nie były uciążliwe dla Użytkowników.
8. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług lub działaniu Portalu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, itp.).
9. Aby umożliwić odnalezienie wpisu dotyczącego Gabinetu w Wyszukiwarce Gabinetów Dietetycznych znajdującą się na Portalu, Specjalista winien spełnić następujące kryteria:
a) wypełnić dostępny na Portalu formularz zlokalizowany z zakładce DODAJ SWÓJ GABINET albo przesłać na adres mailowy: zgłoszenia@szukamdietetyka.pl następujące dane:
- dane do logowania i wybór pakietu
- nazwę gabinetu
- adres gabinetu (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo)
- numer telefonu (max. 2 nr telefonu ze wskazaniem głównego)
- adres e-mail
- adres strony internetowej (jeśli jest)
- skan dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu
- logo (jeśli jest – format JPG, wymiar min. 400x400px, plik z logo musi być zatytułowany wg schematu: „nazwisko-miasto-logo” lub „nazwa gabinetu-miasto-logo”)
- zdjęcia (jeśli są – format JPG, wymiar do 1MB, max 2 sztuki, plik ze zdjęciem musi być zatytułowany wg schematu – „nazwisko-miasto-zdjęcie nr…” lub „nazwa gabinetu-miasto-zdjęcie nr…”)
- kategorie, usługi z listy udostępnionej przez Usługodawcę
- opis gabinetu
- wykształcenie, szkolenia, kursy (jeśli są)
- cennik i forma płatności.
b) jeśli Specjalista prowadzi dla swojego Gabinetu stronę internetową, winien umieścić na niej wyraźny link do Portalu, zlokalizowany w łatwym do odnalezienia miejscu strony.
10. Specjaliści, którzy wykonują zawód bez konieczności posiadania uprawnień do wykonywania zawodu, przesyłają skan dyplomu poświadczającego posiadane kwalifikacje w celu wyłącznie potwierdzenia tych uprawnień.
11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niektórych w/w wymagań.
12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wymienionych wyżej kryteriów, zarówno na etapie rejestracji, jak i w późniejszym okresie. Dodatkowo Usługodawca może zwrócić się do Specjalisty zainteresowanego dodaniem swojego Gabinetu do Wyszukiwarki Gabinetów Dietetycznych o udostępnienie w formie elektronicznej lub pisemnej, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem określonych usług.
13. Użytkownik lub Specjalista wysyłając swoje dane do Wyszukiwarki, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie okresowo drogą mailową informacji, z informacjami pochodzącymi z Portalu. Przesyłane wiadomości nie będą stanowić oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC.
14. Usługodawca nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami, Użytkownikami i Specjalistami oraz pomiędzy samymi Specjalistami.
15. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za jakość, skutki wykonania, bądź niewykonania usługi oferowanej przez Specjalistę, a także za działania Użytkowników, w tym za wypłacalność stron.
 
§ 5. Zawieranie i rozwiązywanie Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, Rejestracja
 
1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez założenie Profilu, dodanie Wizytówki swojego gabinetu za pomocą formularza znajdującego się na Portalu, akceptację regulaminu i przestrzeganie jego postanowień oraz aktywację Profilu/Wizytówki na Portalu przez Usługodawcę lub Administratora.
2. W celu założenia, a także możliwości uzupełniania lub modyfikacji swojego Profilu, Użytkownik powinien zalogować się za pomocą dostępnego na Portalu formularza ZALOGUJ poprzez wpisanie danych:
a) Imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) hasło.
3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Specjalista:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w przypadku Specjalisty na ich prezentację na Profilu
b) potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych
c) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Portalu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.
4. Umowa o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa ta stanowi dokument w rozumieniu art. 77 (2) oraz 77(3) kodeksu cywilnego.
5. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik lub Specjalista zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym Usługodawcy na następujący adres e-mail: zgloszenia@szukamdietetyka.pl. W terminie do 5 dni roboczych Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia Profilu lub Wizytówki.
6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom oraz Specjalistom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie niezwłocznie po zgłoszeniu odpowiedniego żądania Usługodawcy. Usługodawca nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika lub Specjalisty, chyba że obowiązek ujawnienia danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Gdy Usługodawca nabierze wątpliwości co do prawdziwości danych przekazanych podczas rejestracji Profilu lub tworzenia Wizytówki, może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dokumentów potwierdzających te dane.
8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub Specjalisty zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za ich zgodą wyrażoną przy rejestracji w Portalu. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyżej wymienionych podmiotów zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną na Portalu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
9. Administratorem danych jest AGAWI Witucka Agnieszka z siedzibą w Koninie przy ul. Os. Legionów 19/35.
10. Użytkownik lub Specjalista nie może udostępniać swojego Profilu lub hasła do niego innym podmiotom.
11. Specjalista może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną poprzez  przeslanie wiadomości na adres email: zgloszenia@szukamdietetyka.pl
12. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną bez podania przyczyny. Wypowiedzenie jest skuteczne z upływem jednego miesiąca liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego od momentu kiedy druga strona mogła się z nim zapoznać.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie Profilu lub Wizytówki, jeżeli działanie Użytkownika lub Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Portalu.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania Profilu lub Wizytówki Użytkownika lub Specjalisty, gdy wykorzystuje on konto z naruszeniem obowiązującego prawa, prawem chronionego dobra osób trzecich, w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami albo jeżeli login jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, narusza prawo, dobre obyczaje czy dobra osobiste osób trzecich lub też nazwa konta sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Usługodawcę, co może wprowadzać innych użytkowników w błąd.
15. O zamiarze zablokowania Profilu lub Wizytówki Użytkownika lub Specjalisty, Usługodawca powiadomi Użytkownika lub Specjalistę z trzydniowym wyprzedzeniem, wzywając do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie trzech dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu zablokuje  Profil lub Wizytówki Użytkownika lub Specjalisty. Jednakże Usługodawca zablokuje Profil lub Wizytówki Specjalisty w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik lub Specjalista naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywistym jest, że nie będzie możliwe usunięcia naruszeń lub ich skutków. Informacja o zablokowaniu  przesłana zostanie drogą elektroniczną poprzez e-mail na wskazany przez Użytkownika lub Specjalistę adres.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Portalu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, bądź też z innych przyczyn technicznych.
 
§ 6. Opinie i informacje
 
1. Opinie i informacje o Specjaliście mogą wyłącznie:
a) dotyczyć działalności zawodowej Specjalisty
b) opierać się na osobistym doświadczeniu Użytkownika
c) być prawdziwe i rzetelne.
2. Opinie Użytkowników o Specjaliście publikowane są poprzez dodanie ich za pomocą formularza DODAJ SWOJĄ OPINIĘ dostępnego na Portalu w zakładce OPINIE. Treść opinii udostępniona jest ze wskazaniem nazwy Użytkownika, nazwy Gabinetu, którego opinia/komentarz dotyczy. Opinia zostaje wysłana do Usługodawcy lub Administratora i za jego pośrednictwem umieszczona na Profilu lub Wizytówce na stronie.
3. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
4. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Specjalistów na własny temat oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami  i ocenami.
5. Opinie zamieszczone przez Użytkowników nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych ani zasad współżycia społecznego. W szczególności zakazane jest używanie wyrazów wulgarnych, obraźliwych lub oskarżanie o popełnienie przestępstw, wzywanie do stosowania przemocy albo do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
6 Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenia.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Specjalistów.
8. W przypadku uzasadnionego zgłoszenia dotyczącego wskazanych wyżej naruszeń Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia opinii. W tym celu Usługodawca może po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie powiadomić autora opinii o zaistniałej sytuacji. Autor opinii może w terminie trzech dni przedstawić własną argumentację w spawie, która jednak nie wiąże Usługodawcy.
9. Jeżeli Usługodawca sam dostrzeże naruszenie Regulaminu w opinii może odmówić jej publikacji.
 
§ 7. Profil Specjalisty
 
1. Specjalista może dokonywać na swoim Profilu Specjalisty następujących czynności:
a) za pośrednictwem Administratora udzielać odpowiedzi na opinie Użytkowników
b) za pośrednictwem Administratora, po dokonaniu zgłoszenia, dodawać i zmieniać informacje o sobie, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszego Regulaminu
c) za pośrednictwem Administratora, po dokonaniu zgłoszenia, dodawać wyłącznie zdjęcia własne lub logo firmy, której jest on właścicielem lub reprezentantem - wówczas umieszczenie zdjęcia wymaga zgody właściciela firmy.
2. Usługodawca dopuszcza także umieszczenie zdjęcia gabinetu Specjalisty po jego zaakceptowaniu przez Administratora.
3. W momencie przesłania na wskazany adres email: zgłoszenie@szukamdietetyka.pl zdjęcia na Profilu Specjalisty, wyraża on zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku na Portalu.
4. Zamieszczenie zdjęcia na Portalu jest jednoznaczne z udzieleniem niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie ani terytorialnie, licencji na wykorzystywanie zdjęcia na następujących przykładach eksploatacji:
a) zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera
b) wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu
c) najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy.
Usunięcie Profilu Specjalisty nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
5. Zabrania się umieszczania na Profilu Specjalisty zdjęć nielicujących z powagą wykonywanego zawodu oraz Portalu.
6. Zdjęcie oraz inne treści, które nie spełniają wymogów Regulaminu, mogą być usunięte przez Usługodawcę bez konieczności uprzedniej informacji. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
7. W momencie umieszczenia logo (znaku towarowego) na Profilu Specjalisty, wyraża on zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie logo (znaku towarowego) na Portalu. Właściciel może zamieszczać w ramach Profilu jedynie logotyp tej Placówki.
8. Jeżeli logo jest prawnie chronionym znakiem towarowym, Specjalista udziela nieodpłatnej licencji na zamieszczenie znaku towarowego na portalu (na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie znaku towarowego) oraz do czynności związanych z realizacją umowy o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną na Portalu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
9. Powiadomienia i korespondencja dotyczące korzystania z Profilu Specjalisty oraz Usługi będą przesyłane na adres poczty e-mail podany przez Specjalistę w formularzu rejestracyjnym, przy czym Specjalista może dokonać zmiany adresu zgłaszając odpowiedni wniosek Administratorowi Portalu.
 
§ 8. Wizytówka Specjalisty
 
1. Specjalista w celu korzystania z Portalu zleca Usługodawcy stworzenie Wizytówki Specjalisty. Wizytówka ta zlokalizowana jest na Portalu i zawiera informacje przesłane na przygotowanym przez Usługodawcę formularzu dostępnym na Portalu w zakładce DODAJ SWÓJ GABINET.
2. W celu utworzenia Wizytówki Specjalisty, Specjalista powinien podać następujące dane:
a) imię
b) nazwisko
c) tytuł zawodowy
d) odbyte kursy, szkolenia, warsztaty (jeśli posiada)
e) miasto i województwo prowadzenia działalności
f) numer telefonu (lub kilku, jeśli posiada)
g) adres prowadzenia gabinetu lub przyjmowania pacjentów
h) adres e-mail
i) adres strony internetowej celem zamieszczenia linka przekierowującego na stronę Specjalisty
j) rodzaj usług oferowanych Użytkownikom
k) kategorię swojej działalności
l) opis swojego Gabinetu
m) dostępną formę płatności
n) cennik – nieobowiązkowo.
3. Jeśli dostarczone przez Specjalistę dane do jego Wizytówki nie wymagają dokonywania w nich poprawek i modyfikacji, po weryfikacji przez Usługodawcę lub Administratora zostaną one zamieszczone na Portalu w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.
4. Jeden Specjalista może posiadać tylko jedną Wizytówkę dla jednego gabinetu Specjalisty. Niedopuszczalna w świetle niniejszego Regulaminu jest sytuacja, w której kilku Specjalistów występować będzie w ramach jednej Wizytówki lub posługiwać się będzie tymi samymi danymi.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania powtarzających się Wizytówek Specjalistów lub Wizytówki wspólnej dla kilku Specjalistów, chyba że umowa z Usługodawcą stanowi inaczej.
6. Niedopuszczalna jest zmiana imienia i nazwiska na Wizytówce Specjalisty, chyba że zmiana tych danych nastąpiła faktycznie i zostanie potwierdzona przez Specjalistę, który ma obowiązek przedłożenia kopii dokumentów wskazujących na zmianę imienia lub nazwiska Specjalisty.
7. W razie podwyższenia kwalifikacji Specjalisty w momencie zgłoszenia wniosku o zmianę danych Specjalista zobowiązany jest przesłać Administratorowi Portalu odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, ukończone szkolenia, itp.
8. W momencie przesłania zdjęcia na Wizytówkę Specjalisty, wyraża on zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku na Portalu.
9. Zabrania się umieszczania na Wizytówce Specjalisty zdjęć nielicujących z powagą wykonywanego zawodu oraz Portalu.
10. Zdjęcie oraz inne treści, które nie spełniają wymogów Regulaminu, mogą być usunięte przez Usługodawcę bez konieczności uprzedniej informacji.
11. W momencie umieszczenia logo (znaku towarowego) na Wizytówce Specjalisty, wyraża on zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie logo (znaku towarowego) na Portalu.
12. Powiadomienia i korespondencja dotyczące korzystania z Wizytówki Specjalisty oraz Usługi będą przesyłane na adres poczty e-mail podany przez Specjalistę w formularzu rejestracyjnym, przy czym Specjalista może dokonać zmiany adresu zgłaszając odpowiedni wniosek Administratorowi Portalu.
13. Szczegóły oferty oraz cennik usług znajdują się na Portali w zakładce PAKIETY lub przekazywane będą w formie indywidualnej oferty na wykonanie usług.
 
§ 9. Reklamacje
 
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz w ramach swoich możliwości udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Reklamacje zgłaszane będą Usługodawcy na następujący adres podać poczty e-mail: biuro@szukamdietetyka.pl.
3. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Usługa była lub miała być wykonana.
4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 21 dni roboczych od daty jej doręczenia Usługodawcy. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
5. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
a) dane identyfikujące składającego reklamację
b) przedmiot reklamacji
c) datę i okoliczności ją uzasadniające
d) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa w przypadku wysyłania reklamacji drogą pocztową.
6. Każda reklamacja powinna być składana przez osobę upoważnioną do kierowania przedsiębiorstwem Specjalisty, bądź osobą specjalnie do tego upoważnioną.
7. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Specjalisty.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
 
§ 10. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Specjalisty
 
1. Użytkownik oraz Specjalista zobowiązani są nie podejmować żadnych działań mogących wywołać zakłócenia funkcjonowania lub uszkodzenia Portalu.
2. Użytkownik oraz Specjalista akceptując poniższy Regulamin otrzymuje prawo korzystania z Portalu pod warunkiem poszanowania własności intelektualnej innych osób oraz postępowania zgodnie z polskim prawem.
3. Zabronione jest korzystanie z Portalu i usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4. Użytkownik oraz Specjalista przekazując Usługodawcy Materiały do wykorzystania dla potrzeb Portalu oświadczają, że są ich wyłącznymi właścicielami i posiadają do nich pełne prawo oraz wyrażają zgodę na ich dalsze, bezpłatne wykorzystywanie przez Użytkownika na Portalu w celach promocyjnych, reklamowych Portalu oraz oświadczają, że Materiały te są wolne od roszczeń podmiotów trzecich.
5. Użytkownik oraz Specjalista wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę ich Materiałów do celów komercyjnych i promocyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam.
6. Użytkownik oraz Specjalista udzielają Usługodawcy bezpłatnej licencji na publikowanie całości albo fragmentów Materiałów w innych serwisach internetowych promujących Portal.
7. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany hasła lub skontaktowania się w tym celu z Usługodawcą.
8. Użytkownik oraz Specjalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej,  innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 
§ 11. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 
1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Regulaminem.
2. Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie udostępniać Regulamin na Portalu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub Specjalista. Na żądanie Użytkownika lub Specjalisty Usługodawca prześle treść Regulaminu na wskazany adres.
3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Portalu.
4. Usługodawca nie podnosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług oferowanych przez Portal oraz wykorzystania Materiałów w nim zamieszczonych.
5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania przez Użytkownika lub Specjalistę Portalu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zapisywania na dysku twardym komputera Użytkownika lub Specjalisty plików cookies niezbędnych do sprawnego przepływu informacji oraz badań statystycznych.
 
§ 12. Poufność
 
1. Użytkownik oraz Specjalista posiada prawo wyboru danych, które udostępnia, a które będą go identyfikowały.
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych przy użyciu Portalu jest AGAWI Witucka Agnieszka z siedzibą w Koninie przy ul. Os. Legionów 19/35.
3. Wszelkie dane (osobowe i nieosobowe) Użytkownika oraz Specjalisty zbierane są przez Administratora danych za zgodą wyżej wymienionych i przez niego są udostępniane Portalowi. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami stosownej ustawy.
4. Użytkownik oraz Specjalista zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy informacji dostarczonych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu lub ujawnienie informacji jest potrzebne w celu wykonania Usługi (dalej: „Informacje Poufne”).
5. Zasada poufności nie ma zastosowania do informacji, która jest już publicznie znana lub została przekazana Usługodawcy przez osobę trzecią bez naruszania obowiązku zachowania poufności lub jest własnością Usługodawcy ujawniającej tę informację.
6. Wszystkie obowiązki dotyczące poufności obowiązują w czasie trwania Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną jak i przez okres dwóch lat po rozwiązaniu tej umowy.
7. Za utrzymanie poufności nie obowiązuje żadne wynagrodzenie w stosunku do Użytkownika czy Specjalisty.

§ 13. Prawa autorskie
 
1. Portal zawiera utwory, do których wszelkie prawa są zastrzeżone dla Usługodawcy.
2. Korzystanie z Portalu i zawartych na nim treści odbywa się na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.).
3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wszystkich utworów zawartych w Portalu bez pisemnej lub wyrażonej w formie elektronicznej zgody Usługodawcy.
4. Usługodawca dopuszcza możliwość wykorzystywania treści zawartych w Portalu w celu cytowania, tylko w przypadku wyraźnego zaznaczenia, że dany materiał pochodzi z Portalu. Dodatkowo musi być podany również autor Materiału, widniejący zawsze w stopce na końcu Materiału.
5. Użytkownik lub Specjalista udostępniający za pośrednictwem Portalu Materiały, do których jako twórca posiada prawa autorskie, wyraża zgodę na ich dalsze wykorzystywanie przez Usługodawcę, w celach służących Portalowi.
6. Użytkownik lub Specjalista poprzez udostępnienie Portalowi Materiałów wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Portalu prowadzonego przez Usługodawcę lub upoważnionego przez niego Administratora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Regulaminem korzystania z Portalu.
7. Użytkownik oraz Specjalista wyrażają zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy  informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Użytkownik oraz Specjalista wyrażają zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 
§ 14. Odpowiedzialność
 
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Portalu, utracone korzyści Użytkownika, Specjalisty lub osoby trzeciej, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Użytkownika lub Specjalisty, a także wszelkie szkody powstałe w następstwie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia czy też przerwania dostępu do Portalu z jakiejkolwiek przyczyny. Usługodawca dołoży wszelkich starań, by działanie Portalu przebiegało bez zakłóceń, jednak nie gwarantuje, że korzystanie z Portalu będzie zawsze przebiegać w taki właśnie sposób.
3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji  umieszczonych na Portalu. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Specjalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadniony interes zostały naruszone poprzez Materiały zamieszczone w Portalu. Użytkownik oraz Specjalista przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia zamieszczonych przez nich Materiałów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw do wizerunku, znaku towarowego lub innych praw związanych z materiałami publikowanymi na portalu dostarczonych przez Użytkowników oraz Specjalistów.
5. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami względem Usługodawcy to Użytkownik lub Specjalista, których materiały naruszyły prawnie chronione dobra na wezwanie Usługodawcy przystąpią do procesu w miejsce Usługodawcy zwalniając go z odpowiedzialności.
6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Specjalistę lub Użytkownika, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Specjalisty lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
7. Usługodawca zastrzega, iż korzystanie z Portalu oraz udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika oraz Specjalisty. Ponadto Usługodawca oświadcza również, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za utracone materiały, dane i informacje zamieszczone lub przechowywane na Portalu.
 
§ 15. Siła wyższa
 
1. W przypadku, gdy siła wyższa uniemożliwi lub opóźni wykonanie przez Usługodawcę Usług, Usługodawca zostanie całkowicie zwolniony ze zobowiązań wynikających z faktu świadczenia Usług na rzecz Specjalisty oraz Użytkownika.
2. Termin siła wyższa obejmuje jakąkolwiek przyczynę wywierającą wpływ na świadczenie przez Usługodawcę Usług związaną z działaniami, wydarzeniami, zdarzeniami losowymi, przeoczeniami lub wypadkami, będącymi poza kontrolą Usługodawcy i których Usługodawca nie mógł przewidzieć.
 
§ 16. Płatności
 
1. Usługodawca nie jest płatnikiem VAT.
2. Płatność za Reklamę na Portalu następuje za pośrednictwem przelewu na konto bankowe Usługodawcy.
3. Na wszystkie świadczone usługi Usługodawca wystawia fakturę.
4. Ceny przedstawione w Cenniku są cenami brutto.
5. Specjalista wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznej formy dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktura, faktura korygująca itp.
 
§ 17. Postanowienia końcowe
 
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że umowa zostaje zawarta z Konsumentem. Wówczas sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu. O tej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkowników oraz Specjalistów drogą elektroniczną na wskazany na Profilu /Wizytówce  adres e-mail oraz na Portalu.
4. Użytkownik i Specjalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 3.
5. W przypadku Konsumentów zmiana ta umożliwia Konsumentowi odstąpienie od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. W celu odstąpienia przesyła on na adres e-mail Usługodawcy właściwe oświadczenie.
6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na Portalu.
 
 
Obowiązuje od dnia 01.11.2016 roku
 
 
 
Regulamin promocji „NA START” i „NA SIEĆ” obowiązującej od 01.11.2016r. do 31.12.2016r.
  
1. Przedmiotowy regulamin stanowi odstępstwo od REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ szukamdietetyka.pl lecz tylko w zakresie niżej opisanym.
 2. W okresie od 01.11.2016r. do 31.12.2016r. Usługodawca udziela Specjaliście rabatu promocyjnego polegającego na tym, że Specjalista nie będzie ponosił kosztów stworzenia i zamieszczenia Wizytówki Specjalisty na Portalu zgodnie z obowiązującym cennikiem w dowolnie wybranym pakiecie.
 3. Zakładając Wizytówkę Specjalisty w okresie promocyjnym w zamian za udzielenie rabatu zobowiązuje się on jednak do odpłatnego utrzymania Wizytówki Specjalisty przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych po zawarciu przez Strony Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.
 4. Usługodawca zastrzega, iż w trakcie trwania promocji oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy po jej zakończeniu możliwa jest zmiana pakietu Wizytówki Specjalisty lecz jedynie w następujący sposób: pakiet PODSTAWOWY na STANDARD lub VIP, pakiet STANDARD na VIP, pakiet VIP na STANDARD. W razie zmiany pakietu niezgodnie z przedmiotowym regulaminem Usługodawca będzie miał prawo naliczać opłaty za pakiet wybrany w okresie obowiązywania promocji tj. od 01.11.2016r. do 31.12.2016r. albo za ten powiększony przez oświadczenie Specjalisty.
 5. Specjaliści, którzy skorzystali z wymienionej wyżej promocji będą mogli wypowiedzieć Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną dopiero po zakończeniu okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego regulaminu z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku wcześniejszego wypowiedzenia przez Specjalistę umowy, niezgodnie z niniejszym regulaminem, Usługodawca ma prawo naliczyć opłatę zgodnie z wybranym pakietem za cały okres 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy na warunkach promocji.
 6. Pozostałe postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ szukamdietetyka.pl pozostają bez zmian.
 
Konin, dnia 01.11.2016r. 

 
Regulamin promocji PROMOCJA LIMITOWANA dla Specjalistów obowiązującej od 08.08.2017 roku do 31.12.2017 roku
 
 1. Przedmiotowy regulamin stanowi odstępstwo od REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ szukamdietetyka.pl lecz tylko w zakresie niżej opisanym.
 2. W okresie od 08.08.2017r. do 31.12.2017 r. Usługodawca udziela Specjaliście rabatu promocyjnego polegającego na tym, że Specjalista nie będzie ponosił pełnych kosztów stworzenia i zamieszczenia Wizytówki Specjalisty na Portalu zgodnie z obowiązującym cennikiem w dowolnie wybranym pakiecie.
W okresie trwania niniejszej promocji obowiązywał będzie następujący cennik :
- pakiet podstawowy – 19,00 PLN / miesiąc
- pakiet standard – 39,00 PLN / miesiąc
- pakiet VIP – 79,00 PLN / miesiąc.
 3. Zakładając Wizytówkę Specjalisty w okresie promocyjnym w zamian za udzielenie rabatu zobowiązuje się on jednak do odpłatnego utrzymania Wizytówki Specjalisty przez 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych po zawarciu przez Strony Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.
 4. Usługodawca zastrzega, iż w trakcie trwania promocji oraz w okresie kolejnych 12 miesięcy od jej zakończenia możliwa jest zmiana pakietu Wizytówki Specjalisty lecz jedynie w sposób wynikający z REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ szukamdietetyka.pl W razie zmiany pakietu niezgodnie z przedmiotowym regulaminem Usługodawca będzie miał prawo naliczać opłaty za pakiet wybrany w okresie obowiązywania promocji tj. od 08.08.2017 r. do 31.12.2017 r. albo za ten powiększony przez oświadczenie Specjalisty.
 5. Specjaliści, którzy skorzystali z wymienionej wyżej promocji będą mogli wypowiedzieć Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 6. Pozostałe postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ szukamdietetyka.pl pozostają bez zmian.
Konin, dnia 08.08.2017 r.

 
Regulamin promocji „darmowy pakiet VIP” obowiązującej od 29 września 2017 roku do 30.11.2017 roku
  
1. Przedmiotowy regulamin stanowi odstępstwo od REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ szukamdietetyka.pl (zwanego dalej regulaminem świadczenia usług) lecz tylko w zakresie niżej opisanym.
 2. Sto pierwszych osób, które w czasie trwania niniejszej promocji założą Wizytówkę Specjalisty na portalu szukamdietetyka.pl otrzymają pakiet VIP zgodny z obowiązującym regulaminem, z tą jednak różnicą że opłata za ten pakiet wynosić będzie 0 złotych.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest zgłoszenie się jako jedna ze stu pierwszych osób, których listę prowadzi Usługodawca. Warunkiem natomiast pozostania wśród osób objętych promocją jest, by w każdym miesiącu kalendarzowym Uczestnik Promocji zamieścił na portalu szukamdietetyka.pl minimum 3 teksty z dowolnie wybranej kategorii tj. artykuł, przepis itp. Wielkość tekstów oraz ich tematyka zależą wyłącznie od Uczestnika Promocji, jednak muszą być zgodne z regulaminem świadczenia usług.
 4. W razie nie dotrzymania przepisów niniejszego regulaminu promocji lub regulaminu świadczenia usług Usługodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia określonego Uczestnika Promocji z promocji bez wcześniejszego wezwania. Wykluczenie powodować będzie konieczność zapłacenia przez Uczestnika Promocji opłaty za korzystanie z pakietu VIP zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem za miesiące, w których korzystał on z tego pakietu w ramach promocji. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do rezygnacji z naliczenia wskazanej wyżej należności, a także do rezygnacji z wykluczenia uczestnika promocji w szczególnych przypadkach według własnego uznania.
 5. Specjalista, który skorzystał z promocji zobowiązuje się utrzymać Wizytówkę Specjalisty przez okres jednego roku kalendarzowego od czasu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. W razie wcześniejszego wycofania się z promocji, wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy przez Uczestnika Promocji zobowiązany on będzie do zapłacenia opłaty za korzystanie z pakietu VIP zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem za miesiące, w których korzystał on z tego pakietu w ramach promocji.
 6. Po upływie roku od momentu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną umowa nie ulega przedłużeniu, a Uczestnik Promocji winien poinformować Usługodawcę czy przedłuża umowę oraz dokonać wyboru pakietu zgodnie z regulaminem świadczenia usług.
 7. Pozostałe postanowienia regulaminem świadczenia usług pozostają bez zmian. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Usługodawcę.
Konin, dnia 29.09.2017

Informacja o zmianie treści REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ szukamdietetyka.pl 
Zmiana dotyczy § 5. p.12., który zmienił brzmienie na: 
12. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Drogą Elektroniczną bez podania przyczyny. Wypowiedzenie jest skuteczne z upływem jednego miesiąca liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego od momentu kiedy druga strona mogła się z nim zapoznać.
Konin, dnia 10.10.2017 
Miejsce na Twoją reklamę
Miejsce na Twoją reklamę
Miejsce na Twoją reklamę

SZKOLENIA/KURSY/WARSZTATY

PARTNERZY

FOOD FORUM czasopismo
Kancelaria, Sławomir Szymański, Bydgoszcz
platforma, program dla dietetyka
insulinooporność, dieta, zdrowie, cukrzyca, glukoza, insulina
Za treść artykułów/historii/opini oraz zdjęć administracja nie odpowiada. W przypadku naruszenia prawa, wszelkie zgromadzone dane o osobie łamiącej prawo, zostaną przekazane odpowiednim organom. Korzystanie z portalu oznacza akceptacje regulaminu. Kopiowanie elementów graficznych oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na niniejszej witrynie surowo wzbronione. Właścicielem portalu jest SZUKAM DIETETYKA
© Copyright 2016 www.szukamdietetyka.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl

stat4u